Gå direkt till innehållet.

Välkommen att prova den nya elektroniska tjänsten. Tjänsten utvecklas fortlöpande. Du kan delta i utvecklandet av tjänsten genom att ge respons.

Din webbläsare är föråldrad. För att få en så bra användarupplevelse som möjligt kan du uppdatera din webbläsare

Ytterligare information

För vem tjänsten är avsedd?

Med hjälp av förmyndarverksamhetens tillståndstjänst kan intressebevakaren, ställföreträdande intressebevakaren eller fullmäktigen göra ansökan för en handling som utförs för huvudmannens del. För närvarande kan e-ansökan göras i den här tjänsten endast om det är en huvudman med en intressebevakare.

Allmänt om behovet av tillstånd

Intressebevakaren behöver Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tillstånd till visa handlingar som är av betydelse för huvudmannen (Lag om förmyndarverksamhet 34 §(Öppnas i ett nytt föster)).

Syftet med tillståndet är att säkerställa att huvudmannens egendom används eller placeras enligt huvudmannens intresse. Övriga åtgärder kräver inte tillstånd.

Om du är fullmäktig och inte intressebevakare behöver du tillstånd endast om så bestäms i intressebevakningsfullmakten. I ärenden som gäller fullmakt betyder huvudman fullmaktsgivaren och intressebevakaren fullmäktig i den här tillståndstjänsten.

När måste tillstånd sökas?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rekommenderar att tillstånd söks innan avtal ingås. Tillstånd kan sökas även i efterhand, men avtalet binder inte din huvudman innan tillståndet har beviljats och tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.

Tillståndet beviljas för en viss specificerad rättshandling. Detaljerna i rättshandlingen måste vara klara då tillstånd ansöks.

Reservera tillräckligt med tid för behandlingen av tillståndsärendet. För största delen av de tillståndsärenden som gäller ett arvskifte tar handläggningen 1–3 månader, men handläggningstiden varierar från fall till fall. Handläggningstiden kan förlängas till exempel om inte alla uppgifter som behövs finns i ansökan och dess bilagor.

Vad behöver du för att göra tillståndsansökan?

För tillståndsansökan behövs:
  • - En utredning om för vilken handling tillståndet söks och på vilka grunder.
  • - För en del fall behövs vissa bilagor som ger Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata närmare information om vad tillståndet ansöks för och bakgrundsinformation om motiveringarna för beviljandet av tillståndet.
  • - I ansökan ska sökanden och huvudmannen för vars del tillståndet ansöks specificeras.
  • - Rättshandlingens objekt ska specificeras noggrant.
  • - Ansökan ska även motiveras. I motiveringarna  ska man särskilt reda ut hur den avsedda rättshandlingen ligger i huvudmannens intresse.
  • - Intressebevakaren ska även utreda och dokumentera huvudmannens åsikt i frågan innan tillståndsansökan görs. Hörandet behövs dock inte om huvudmannen inte kan förstå sakens betydelse eller är under 15 år gammal. För hörandet kan du använda den blankett Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder(Avautuu uuteen ikkunaan).

Om du gör tillståndsansökan i den här e-tjänsten får du mer anvisningar om vilken information och bilagor som behövs då du fyller i ansökan. Om det undantagsvis behövs annan information för behandlingen av ansökan begär Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata dem separat.

Avtal om avvittring, avskiljande av egendom och/eller arvsskifte eller utkast

Avtal om avvittring, avskiljande av egendom och/eller arvskifte eller utkast

Efter att personen avlidit kan antingen arvskifte, avvittring, avskiljande av egendom eller någon kombination av dessa tre förrättas.

Arvskifte betyder att en egendom som tillhört den avlidna delas till arvingarna. Avtal om arvskifte är ett dokument som visar hur arvet delas bland arvingarna. Där framgår även om någon egendom inte delas.

Vid avvittring utreds vilken egendom som tillhör änkan/änklingen och vilken egendom som tillhör den avlidnas arvingar.

Vid avskiljande av egendom skiljs makarnas egendomar från varandra i de fall där änkan/änklingen och den avlidna maken/makan haft ett äktenskapsförord.

Avvittringen eller avskiljande av egendom förrättas även om huvudmannens äktenskap slutat i skilsmässa.

Beroende på situationen ska man som bilaga till den här tillståndsansökan skicka in antingen avtal om avvittring, avskiljande av egendom och/eller arvsskifte eller utkasten till dessa. Oftast behövs experthjälp för att göra upp ett sådant här avtal.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rekommenderar att tillstånd ansöks redan vid utkastskedet. Det går att söka tillstånd även i efterhand, men avtalet binder inte din huvudman innan tillståndet har beviljats och tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.

I utkastet ska alla de uppgifter som ingår i det egentliga avtalet finnas med. Av avtalet eller avtalsutkastet ska framgå att avtalet är i huvudmannens intresse. Det vore även bra om alla skiftets parter preliminärt har godkänt utkastet.  Om man ändrar avtalet efter att tillstånd har beviljats ska ett nytt tillstånd sökas.

Vem kan ansöka om tillstånd?

Tillstånd kan endast sökas av huvudmannens intressebevakare, fullmäktig eller deras ställföreträdare. Till exempel kan avtalets övriga parter inte ansöka om tillstånd. Vårdnadshavaren till ett minderårigt barn är oftast barnets intressebevakare.

Om huvudmannen har flera intressebevakare ska alla godkänna ansökan. För närvarande kan flera intressebevakare inte identifiera sig i tjänsten.

Om en ställföreträdande intressebevakare har förordnats i ärendet är det denna som tar hand om att söka tillstånd.

Om du är fullmäktig och inte intressebevakare behöver du tillstånd endast om så bestäms i intressebevakningsfullmakten. I ärenden som gäller intressebevakningsfullmakt avses huvudmannen i den här tillståndstjänsten fullmaktsgivaren och intressebevakaren fullmäktig.

När är jag jävig att ansöka om tillstånd?

Du kan inte göra tillståndsansökan om du själv är jävig.

Oftast är du jävig i situationer där du själv är part. Du kan inte sköta ärendet eller göra ansökan själv till exempel i situationer där du köper egendom av huvudmannen. Du kan heller inte vara intressebevakare vid arvskifte om du själv är en av parterna i arvskifte.

Vid jävssituation ska man först se till att huvudmannen har en ojävig representant. Då förordnar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på ansökan en ställföreträdare för intressebevakaren eller fastställer intressebevakningsfullmakten för ersättarens del.

Kundsupport

Om du behöver råd i frågor som gäller ifyllning av ansökan kan du ta kontakt på nummer 029 55 36305 (klockan 9–12 måndag till fredag). Respons om webbplatsens tekniska funktioner kan ges med responsblanketten nere på sidan.

Webbläsare som understöds

Vi rekommenderar den nyaste versionen av nedan uppräknade webbläsare.

PC eller bärbar dator: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, Opera.

Mobil: Chrome for Android, Mozilla Firefox for Android, Chrome for iOS, iOS Safari och Samsung Internet.

Hurdana bilagor kan bifogas till ansökan?

Du kan lägga till filer i följande format: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .docx, .odt.

En enskild bilaga får vara maximalt 15 MB stor.

Du kan lägga till högst 10 filer per punkt.

Om dokumentet finns i pappersformat rekommenderar vi att du skannar dokumentet och bifogar det till ansökan i PDF-format.

Hur länge förvaras en ofärdig ansökan som utkast i tillståndstjänsten?

Du kan fylla i blanketten under flera sessioner. När du fyller i uppgifter på blanketten mellansparas blanketten automatiskt som utkast. Uppe på blanketten visas tidpunkten då blanketten senast sparats. Ofärdiga/mellansparade ansökningar förvaras tre månader i tillståndstjänsten. Sedan raderas ansökningens uppgifter och du kan inte längre använda dem. Efter att du skickat ansökan kan du inte längre redigera eller granska den. Du kan dock skriva ut ansökans uppgifter på sidan sammandrag innan du skickar den.

Vad kostar tillståndsbeslutet?

Tillståndsansökningarna behandlas och utvärderas individuellt med tanke på huvudmannens intresse. Därför uppbärs en avgift uppbäras av huvudmannen för tillståndsbesluten. För arvskiftets och avvittringens/avskiljande av egendomens del beror priset på värdet på den egendom som delas. Övriga tillståndsansökningar har ett fast pris. Se prislistan på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida.

Om en tillståndspliktig rättshandling gäller ett dödsbo där huvudmannen är delägare är tillståndsavgiften dock dödsboets kostnad. En sådan här rättshandling kan till exempel gälla arvskifte eller försäljning av en fastighet som dödsboet äger.

Hur framskrider handläggningen av ansökan?

Du får en anmälan i din webbläsare när ansökan har skickats. Din ansökan registreras automatiskt som anländ. Efter detta flyttas den till handläggarnas arbetskö, varifrån ärendets beredare hämtar den för handläggning. Beredaren är ärendets ansvarsperson. Beredarens namn är inte känt så länge som ansökan står i kö. Ansökningarna behandlas i regel i den ordning de anlänt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kontaktar dig om de behöver mer information för att kunna behandla ansökan.

Vad är tillståndsansökans handläggningstid?

Du kan göra ansökan elektroniskt i den här tjänsten eller skriftligt. Ansökan som gjorts i e-tjänsten styrs snabbare till ansökningskön. Ansökningarna behandlas i regel i den ordning de inkommer. Den genomsnittliga målhandläggningstiden för tillståndsärenden är 1,2 månader. För största delen av de tillståndsärenden som gäller ett arvskifte tar handläggningen 1–3 månader, men handläggningstiden varierar från fall till fall.

Handläggningstiden kan förlängas till exempel då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behöver begära ytterligare uppgifter av den sökande.

Hur ombesörjer vi ditt dataskydd i tjänsten?